IDRA Kërkim ofron shërbime të kërkimit sasior në formën e vrojtimeve ad-hoc ose të vazhdueshme (omnibus, tracking, etj).

Çdo projekt planifikohet me kujdes që t’i përgjigjet nevojave të klientit. IDRA ofron një paketë të plotë të shërbimeve kërkimore sasiore:

  • Përgatitje e metodologjisë së kërkimit dhe vrojtimit
  • Hartimi i shembullit të vrojtimit
  • Gjenerim i kontakteve të detajuara
  • Përgatitje pyetësori
  • Punë në terren (ballë për ballë, CATI, online)
  • Hedhje të dhënash dhe validim
  • Analizë të dhënash
  • Raportim (analizë në thellësi, grafikë, përmbledhje, rekomandime)

Prezantime (media, konferencë, workshop)Puna jonë kryhet në përputhje me Kodin ESOMAR mbi praktikat e punës kërkimore. Intervistuesit tanë janë të trajnuar dhe me përvojë dhe përmbushin standartet e Skemës së Kontrollit të Cilësisë së Intervistuesit që aplikon IDRA-s.