Related Projects

Studime per rinine ne Evropen Juglindore 2018

  • Economic Growth

Në kontekstin e projektit "Studime për rininë në Evropën Juglindore 2018" IDRA Research & Consulting synon të identifikojë nevojat, qëndrimet dhe perceptimet e rinisë në qasjen e tyre drejt ndyshimeve të vendit. Për më tepër, për të inkurajuar debatet publike dhe për të ofruar një analizë të thellë të kushteve me të cilat përballen të rinjtë në rajon, siç janë sjellja, qëndrimet dhe aspiratat e tyre.

Read More

Konkurueshmeria ne Evropen Juglindore (Treguesit Shqiptare)

  • Economic Growth
  • Democracy & Governance

IDRA Research & Consulting në këtë projekt ishte konsulenti vendor i Shqipërisë për të kryer vlerësimin e pavarur (përafërsisht 250 tregues cilësorë përgjatë 15 dimensioneve: Politika e Tregtisë, Politika e Investimeve, Arsimi dhe Kompetencat, Kërkim & Zhvillim dhe Inovacioni, Energjia, Transporti, Politika e Konkurrencës, Qasja në Financa, Punësimi, Antikorrupsioni, Ndërmarrjet në Pronësi, Bujqësia dhe Shoqëria Dixhitale), e cila plotëson vetëvlerësimin e qeverisë.

Read More

Rritja e efektivitetit te mbrojtjes se te drejtave te njeriut dhe anti-diskriminimi ne Shqiperi

  • Democracy & Governance
  • Monitoring & Evaluation

Projekti me titull "Rritja e efektivitetit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe anti-diskriminimi në Shqipëri", një iniciativë e përbashkët midis Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, synon të kontribuojë në mbrojtjen më të mirë të të drejtave të njeriut dhe parandalimin e diskriminimit në Shqipëri. Në kuadër të këtij projekti, IDRA Research & Consulting e kontraktuar nga Këshilli i Evropës dhe BE për të kryer një anketim mbarëkombëtar (Pre dhe Post Anketim Ndërgjegjësimi) dhe synon të përcaktojë tendencat kryesore dhe terrenin e diskriminimit, nivelin e vetëdijes publike, diskriminimin, dhe mekanizmat ekzistuese të mbrojtjes dhe procedurat në Shqipëri.

Read More

Marreveshja e Pragut per Sfiden e Mijevjecarit (MCC)

  • Economic Growth
  • Democracy & Governance
  • Monitoring & Evaluation

Programi II i Sfides se Mijevecarit (2008-2011) mbeshteti reforma ne i) Administrimin e taksave, ii) Licensimin e biznesit, iii) Planifikimin Territorial dhe iv) Perfshirjen e biznesit dhe shoqerise civile ne vendimmarrje. IDRA ishte nen-kontraktore kryesore e Chemonics (USA) duke kryer Monitorim- Vleresimin e projektit, anketa dhe trajnime per administraten publike.

Read More