Auditimi i infrastruktures shkollore - Mesime nga Shqiperia

  • May 16, 2013

(Vetëm në anglisht) - Qëllimi i këtij raporti është të dokumentojë mësimet që kanë dalë nga proçesi i hartimit, mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave infrastrukturore të shkollave në Shqipëri, kryer për nje projekt të financuar nga BE.

Studimi i Rinise se Kosoves - 2012

  • May 1, 2013

Studimi i Rinisë së Kosovës është një iniciativë e Fondacionit Friedrich Ebert në Kosovë e zbatuar nga IDRA Research & Consulting. Ky studim i thelluar synon të zbulojë dhe vlerësojë perceptimet, sjelljet dhe pritshmërite e rinisë në Kosovë. Ai prek dimensione të ndryshme të jetës së kësaj grupmoshe me qëllim që të japë një pamje të vizionit dhe botëkuptimit të kësaj gjenerate.

Instrumentat Financiare dhe Jo-Financiare per mbeshtetjen e NVM

  • October 3, 2011

Ky raport analizon institucionet kryesore të përfshira në promovimin dhe financimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të mesme në Bashkimin Europian dhe disa vende të Ballkanit si dhe mundësinë e aplikimit të tyre në Shqipëri. Raporti është në gjuhën angleze.