Related Projects

Si dhe kur do te dalim nga shtepia?

 • Economic Growth
 • Democracy & Governance

Një analizë e tillë është ajo e përgatitur nga një grup me përbërje ekonomistë, sociologë, juristë dhe filozofë, Punimi i plotë është botuar online në faqen e Qendrës për Etikë të Universitetit të Harvardit. IDRA e sjell me pershtatje per situaten ne Shqiperi dhe duke perkthyer gjithe punimin ne shqip per te ndihmuar politikberesit.

Read More

Rekrutimi ne Administraten Publike, rendesia e profilit personal tek kandidatet.

 • Democracy & Governance

Zgjerimi i kapaciteteve për stafet rekrutuese të institucioneve qëndrore edhe në fushën e njohjes së personalitetit të kandidatëve është një risi në administratën publike dhe synon të rrisë cilësinë dhe përputhshmërinë e nëpunësve të rinj me nevojat e administratës.

Read More

Ngacmimin seksual dhe llojet e tjera te dhunes me baze gjinore

 • Democracy & Governance

Më shumë se 50% e grave dhe vajzave që janë rrezikuar nga ngacmimet nuk i raportojnë sepse kanë turp apo frikë që njerëzit do t’i gjykojnë ato apo familjet e tyre

Read More

Indeksi i Sundimit te Ligjit 2019

 • Economic Growth
 • Democracy & Governance

Gjatë vitit 2018 IDRA Research & Consulting udhëhoqi për llogari të Ëorld Justice Project mbledhjen e të dhënave të Shqipërisë, pjesë të studimit të shtrirë në 126 vende të botës “Indeksi i Sundimit të Ligjit 2019”.

Read More

Konsulence per Monitorimin dhe Vleresimin e projektit te Burimeve Ujore dhe Ujitjes

 • Monitoring & Evaluation

Konsorciumi i përbërë nga IDRA Research & Consulting (udhëheqës) dhe Instituti i Studimeve Ekonomike dhe Transferimit të Dijes (anëtare) është shpallur fitues nga Banka Botërore / Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në shërbimin e konsulencës " për Monitorimin dhe Vlerësimin e projektit të Burimeve Ujore dhe Ujitjes "(WRIP).

Read More

IDRA shpallet fituese e cmimit Partneri me kontrollin me te mire te cilesise nga Gallup

DRA Research & Consulting u vlerësua me çmimin "Kontrolli më i Mirë i Cilësisë" nga Gallup Word Poll, gjatë një konference të mbajtur më 18-21 Shkurt, 2019, në Royal Olympic Hotel, Athinë.

Read More

Studentet, Protesta dhe Pakti per Universitetin

IDRAPOLL kreu anketën më të fundit me anëtarët e panelit online, duke kërkuar mendimin e tyre ndaj çështjes së protestës studentore dhe “Paktit për Universitetin”.

Read More

Cikli i trajnimeve online mbi Kodin e Procedurave Administrative

 • Democracy & Governance

Paraprakisht, skuadra e projektit ka përgatitur një manual praktik për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative i cili ka si qëllim qartësimin dhe zbatimin e unifikuar të dispozitave të kodit nga nëpunësit e administratës publike gjatë ushtrimit të funksioneve publike.

Read More

Studim mbi 'Njohurite, qendrimet, praktikat e te rinjve ndaj trafikimit te qenieve njerezore, ne kater rajone te Shqiperise'

UNICEF në Shqipëri dhe partnerët e tij, po zbatojnë një program të financuar nga Zyra Qendrore e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar që synon forcimin e parandalimit dhe mbrojtjen nga trafikimi i qenieve njerëzore në Shqipëri dhe prej saj.

Read More

PERSHPEJTIMI I TRANZICIONIT DIGJITAL

 • Economic Growth

Mbështetje për digjitalizimin e NVM-ve në Shqipëri për të zbutur ndikimin negativ ekonomik të COVID-19

Read More

ANALIZE E POLITIKAVE TE PERGJEGJSHME GJINORE PER FAMILJEN NE SHQIPERI

 • Democracy & Governance

Ky raport i realizuar nga UNFPA në bashkëpunim me IDRA Research & Consulting, jep një pasqyrë të kuadrit aktual ligjor, ekonomik dhe social në Shqipëri për politikat miqësore ndaj familjes.

Read More

BANKA BOTERORE U VJEN NE NDIHME BASHKIVE TE VENDIT ME DY PROJEKTE PER SISTEMET E UJITJES DHE KULLIMIT

 • Urban Development

Dy projekte të Bankës Botërore u mundësojnë bashkive të vendit të aksesojnë të gjithë informacionin e nevojshëm për të menaxhuar dhe monitoruar sistemet e ujitjes dhe kullimit, si dhe proceset e lidhura me to.

Read More

IDRA RESEARCH & CONSULTING NENSHKRUAN MARREVESHJE ME UNIVERSITETIN ITALIAN PER KUALIFIKIMIN E METEJSHEM TE STAFIT

Së fundmi është nënshkruar një marrëveshje me Universitetin e Tuscia-s në Itali, e cila mundëson ndjekjen e programeve PHD për punonjësit e interesuar të IDRA që plotësojnë kriteret e parapërcaktuara për çdo program.

Read More