Related Projects

Krijimi i nje Helpdesku dhe platforme online per tatimpaguesit

  • Economic Growth
  • Monitoring & Evaluation

Në përputhje me Strategjinë e Qeverisë Shqiptare kundër informalitetit dhe përpjekjeve për të përmirësuar përputhjen e taksave në kuadrin e Iniciativës për Klimën e Investimeve dhe Qeverisjen ("ICGI") për Shqipërinë, projekti "Ndërtimi i një Helpdesk dhe Platforma Online për Tatimpaguesit", mbështetur nga EBRD ka si qëllim përmirësimin e klimës dhe qeverisjes së investimeve në vend

Read More