IDRA Advance ofron një gamë të gjerë shërbimesh konsulence në fushat e mëposhtme:

I. Rritja Ekonomike & Zhvillimi i Ndërrmarjeve

 • Reforma në Mjedisin e Biznesit
 • Tregtia
 • Investimet e Huaja Direkte
 • Inovacioni dhe Konkurenca
 • Zhvillimi i Bujqësisë
 • Shërbime inteligjence për konkurencën

II. Demokraci & Qeverisje

Ne ofrojmë shërbime për hartimin, dizenjimin dhe vlerësimin e një game të gjerë reformash në qeverisje dhe administrim publik, kuadër ligjor dhe politikash, decentralizim, anti-korrupsion dhe përfshirje e shoqerisë civile.

 • Administrim Publik & Reforma e Shërbimeve Publike
 • Qeverisja Vendore dhe Decentralizim
 • Sundimi i ligjit
 • Strategjitë Anti-Korrupsion
 • Arsimi
 • Shoqëria Civile dhe Avokatia Publike

III. Zhvillim Urban

 • Planifikim Strategjik
 • Planifikim Urban
 • Vlerësimi i Nevojave të Komunitetit
 • Studime të Kapacitetit dhe Fizibilitetit

IV.Mjedisi & Energjia

 • Menaxhimi i Burimeve Natyrore
 • Jetesë e Qëndrueshme
 • Efikasiteti i Energjisë

V. Sherbimi i Monitorim & Vlerësimit

 IDRA Advance është ndërtuar mbi eksperiencën e IDRA Research për të ofruar zgjidhje të plotë për Monitorimin & Vlerësimin e nevojave. Ne i ndihmojmë klientët tanë të vlerësojnë në mënyrë rigoroze performancën e tyre, të identifikojnë mësimet që duhet të nxjerrin dhe praktikat e mira te zbatuara si pjesë e projekteve për të përmiresuar hartimin e programeve në të ardhmen. Gjatë viteve IDRA Advance ka realizuar shërbime të Monitorimit dhe Vlerësimit të Shërbimeve për klientë si USAID, Chemonics, DFID, EU Commision, GIZ etj. 

 • Monitorimi
  • Hartim i kuadrit për matjen e rezultateve
  • Zhvillim i planit për monitorimin e performancës
  • Hartimi i nje sistemi të plotë për Monitorim&Vlerësim (M&E)
  • Vlerësimi i cilësisë së të dhënave
  • Mbledhja dhe monitorimi i të dhënave
  • Zhvillimi i Sistemeve të Menaxhimit të Performancës
 •  Vlerësimet
  • Vlerësimet e performancës
  • Vlerësimet e impaktit

Klientët tanë janë Institucionet Publike, Organizatat Ndërkombëtare dhe Kompanitë Private.