ETIKA & INTEGRITETI

Të gjithë punonjësit IDRA janë përgjegjës për sjellen etike dhë në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. Ne kemi vendosur standarte të larta per sjelljen etike të përfshira në Kodin tonë të Brëndshëm të Etikës.

Caktohet një përgjegjës për Sjelljet Etike që do të sigurohet për:

  1. zhvillimin e rregulla të etikës,
  2. kontrollin e zbatimit të Kodit,
  3. trajnimin e punonjësve për Kodin e Etikës,
  4. proçesimin e ankesave në rastet e shkeljes të kodit.

Në qoftë se keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me etikën apo fusha të ngjashme me të dhe do të donit të komunikoni me IDRA, ju lutem kontaktoni Përgjegjësine e Etikës: compliance@idra.al

IDRA Kodi i Etikës (vetëm versioni në Shqip) mund të shkarkohet here.