POLITIKA MJEDISORE

Që nga fillimi i kompanisë në vitin 2006, IDRA ka qenë e dedikuar në mbrojtjen e mjedisit si një gur themeli i biznesit tonë dhe kulturës korporative. Politika e Mjedisit e ndjekur nga IDRA përfshin objektivat e mëposhtme:

  • Të sigurojë që IDRA të operojë në përputhje të plotë me ligjet dhe rregulloret mjedisore dhe që aktivitetet tona të përmbushin ose tejkalojnë kërkesat e të gjithë legjislacionit mjedisor të zbatueshëm që lidhet me kompaninë tonë;
  • Të promovojë vazhdimisht ndërgjegjësimin mjedisor, përgjegjësinë dhe praktikat më të mira dhe të mbështesë kulturën e qëndrueshmërisë mjedisore të kompanisë tonë përmes edukimit dhe iniciativave të brendshme për të zvogëluar gjurmën tonë mjedisore;
  • Të mbështesë mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet përdorimit të materialeve dhe metodave që minimizojnë rrezikun mjedisor, të zvogëlojë mbetjet sipas parimeve të zvogëlimit, ripërdorimit dhe riciklimit dhe të hedhë mbeturinat në një mënyrë të sigurt dhe të përgjegjshme për mjedisin;
  • Të përkrahë iniciativat mjedisore të klientëve tanë dhe të inkurajojë zbatimin e praktikave të qëndrueshme mjedisore;
  • Të bëjë rishikime për politikën dhe performancën tonë mjedisore dhe të përmirësojë vazhdimisht performancën tonë nëpërmjet aplikimit të qasjeve dhe teknologjive të reja për të zvogëluar gjurmët tona mjedisore dhe për të rritur objektivat e qëndrueshmërisë mjedisore.